When art meets paper

  • When art meets paper
    Photographer @ilonaveresk
    Makeup @darya_kholodnykh
    Paper @venera_kazarova
    Model @alenakkkkkk