VERA

  • VERA
    Photography/styling: Elena Iv-skaya
    Model: Vera Smit @bossmodelsa