AVA

  • Photography: Elena Iv-skaya
    Model: Ava Lafargue
    Make-up/retouching: Elena Iv-skaya

    Instagram: @ivskaya